NMF har store forventninger til ny regjering!

Det er ikke moms på helsetjenester, tidligere var det ikke moms på massasjeterapi heller, men dette endret Solberg-regjeringen i 2021. Samtidig ba Stortinget i vedtak 328 av 18. desember 2020 regjeringen om å utrede om noen av behandlerne som i dag er registrert i registeret for alternative behandlere, kan anses å yte helsehjelp, slik at de bør få fritak fra merverdiavgiftsloven.

Dvs. at moms ble innført før vedtaket, alle alternative behandlere ble satt i samme bås uavhengig av utdanning, kompetanse og fagkunnskap. Våre godt fagutdannede massasjeterapeuter har dermed havnet i samme skuff som sjamaner, healere og andre uten faglig kompetanse eller utdanning.
Dette går sterkt utover pasientsikkerheten og ikke minst undergraver det jobben store terapeutforbund har jobbet med i mange år, fagutdanning og kompetanseheving.
Massasjeterapeuter utfører kunnskapsbasert behandling tuftet på vestlig medisinske forklaringsmodeller som baserer seg på evidensbasert forskning. Vi gir viktig helsehjelp til mange og bør unntas mva-plikt frem til en utredning av alternativbransjen og Registeret for Alternative utøvere er gjennomført.
Vårt mål er at vi sammen med behandlere i den offentlige helsetjenesten, kan bidra til at hver enkelt mestrer egen hverdag best mulig, til tross for helseplager. Det gir store samfunnsinntekter som langt overskrider de potensielle merinntektene som momsplikten gir.

Norges Massasjeforbund (NMF) organiserer norske massasjeterapeuter. Forbundet arbeider for å ivareta pasientsikkerheten ved å sette høye krav til utdanningen, behandlerne og behandlingsformen.

Det er om lag 300 NMF-sertifiserte massasjeterapeuter i Norge i dag. Terapeutene tilbyr helserettet massasjeterapi, først og fremst for å forebygge, men også for å rehabilitere. Personer med muskelskjelettlidelser, psykiske lidelser og idrettsutøvere er blant de store brukergruppene. NMF-sertifiserte massasjeterapeuter har utstrakt samarbeid med andre helsepersonellgrupper. Massasjeterapi gis ofte i tillegg til den behandlingen pasientene får i helsetjenesten, dvs. som komplementær behandling.

Stortinget har altså i vedtak 328 bedt regjeringen om å utrede om noen av behandlerne som i dag er registrert i registeret for alternative behandlere, kan anses å yte helsehjelp, slik at de bør få fritak fra merverdiavgiftsloven».

Norges Massasjeforbund har meldt seg på budsjetthøringene i Helse- og omsorgskomiteen og også sendt inn innspill til ny regjering og komiteer.

I innspillet ber vi spesifikt om at regjeringen vurderer to konkrete utredningsmandat og forslag:

1. Oppretthold merverdi-fritak for fagorganiserte terapeuter som har en grundig og medisinfaglig utdanning og som tilbyr behandling som hjelper pasienter tidlig i prosessen og avlaster det offentlige helsevesenet og utøver helsehjelp. 
2. Behold dagens registerordning i Brønnøysund, men sette fagkrav til registrering og merverdiunntak for fagorganisasjonene, herunder medisinsk grunnstudium og VEKS-fag som minimum for de ulike profesjonene.

Vi ber også om at regjeringen evaluerer Lov om alternativ behandling med forskrifter og gir massasjeterapeuter tilknyttet Norges Massasjeforbund mva-unntak frem til endelig vedtak foreligger.