Ny regjering 2021

Komplementær og alternativ behandling er ikke nevnt i plattformen til den nye regjeringen. Dette er bekymringsverdig ettersom mange oppsøker og blir anbefalt denne type behandling som et supplement til den behandlingen det offentlige helsevesenet kan tilby. Den nye regjeringen skriver i Hurdalsplattformen om blant annet folkehelse, psykisk helse, kvinnehelse og eldrehelse. Heller ikke i den sammenheng blir det nevnt komplementære eller alternative behandlings ressurser og bidrag til å styrke folkehelsen.

I denne artikkelen vil vi se litt nærmere på nettopp disse punktene og se på hvordan massasjeterapi som behandling kan være en viktig ressurs for både samfunnet og den enkelte. Vi ønsker at den nye regjeringen skal være bevisst på de helseressursene som finnes innenfor komplementær behandling og vurdere hvilke behandlingsformer som fortsatt bør være unntatt momsplikten på linje med annen behandling innenfor det offentlige helsevesenet.

Norges Massasjeforbund (NMF) organiserer massasjeterapeutene med den aller beste utdanningen i terapeutisk massasjeterapi i Norge. NMF registrerte massasjeterapeuter utøver helserettede massasjebehandlinger og jobber tverrfaglig, på bedrifter, institusjoner og i idretten så vel som privat.

 

Massasjeterapi og folkehelse

Verdens Helseorganisasjon, WHO, sin globale rapport om tradisjonell og komplementær medisin fra 2019 sier følgende:  «tradisjonell og komplementær medisin er en viktig og ofte undervurdert helseressurs med stort potensiale, spesielt når det gjelder forebygging og håndtering av livsstilsrelaterte kroniske sykdommer, samt i møte med nødvendig helsehjelp til en aldrende befolkning. Mange land gjør sitt ytterste for å dekke viktige helsetjenester i en tid der både forventninger og kostnader stiger og der de fleste budsjetter enten har flatet ut eller blitt redusert.»

Remus-rapporten utarbeidet av Menon Economics viser interessante og oppsiktsvekkende funn om samfunnskostnadene relatert til muskel- og skjelettsykdom. Denne type sykdom koster enormt mye, ikke bare innenfor, men også utenfor helsevesenet. I rapporten står det blant annet:

«Folkehelseinstituttet har beregnet at muskel- og skjelettsykdommer utgjør 11 prosent av det samlede «helsetapet» i Norge 2016. Vi har beregnet konsekvensene av dette i kroner og øre og finner at de samlede samfunnskostnadene relatert til muskel- og skjelettsykdommer i 2016 var på over 255 milliarder kroner. Dette inkluderer kostnader til helsetjenester, tap av inntekter til stat og kommune som følge av såkalt «produksjonstap» ved sykefravær og uførhet, samt sykdomsbyrde for den enkelte – tap av kvalitetsjusterte leveår. Disse samfunnskostnadene er høyere enn for mange andre store sykdomsgrupper. For eksempel er de samlede samfunnskostnadene knyttet til kreft anslått å være på 210 milliarder kroner.»

Tabell 1.2 Samfunnsøkonomiske kostnader som følge av muskel- og skjelettsykdommer i 2016.

Milliarder kroner

Helsetjenestekostnader18
Tapt verdiskaping71
Helsetap167
Samlede samfunnskostnader255

Både pasienter og helsepersonell trekker frem at manglende samhandling og koordinering i helsetjenestene er en gjennomgående utfordring. Konsekvensene er at helsetilbud ikke gis i hensiktsmessig sammenheng og rekkefølge, noe som fører til at mange pasienter selv velger å koordinere sitt eget behandlingsforløp og vil benytte hjelp utenfor det offentlige helsevesenet. Mange med muskel- og skjelettplager velger å benytte seg av massasjeterapi i sitt behandlingsforløp, og massasjeterapeuter leverer både samfunnsnyttig og viktig helsehjelp.

For mange smertepasienter er en massasjeterapeut derfor den første behandleren de møter på vei til bedring. Ettersom ventetiden er lang for å komme til behandling blant det offentlige tilbudet, er massasjeterapeuter med på å avlaste det offentlige helsevesenet ved å kunne tilby snarlig hjelp i stedet for en uheldig lang og passiv venteperiode. Slik kan også massasjeterapeuter sitt bidrag til god folkehelse redusere den økonomiske belastningen for staten. Også behandlere i den offentlige helsetjenesten ser hva massasjeterapi kan bidra med og «henviser» pasienter videre til denne type behandling.

Belastningen på helsetjenesten er økende. Samtidig er Perspektivmeldingen tydelig på at det fremtidige handlingsrommet er mindre enn i dag. Det betyr at vi må ta kloke valg for fremtiden om vi skal sikre gode helsetjenester for alle innenfor ressursrammene vi har til rådighet.

En måte å gjøre dette på er å forebygge helseproblemer i stedefor å reparere. Det betyr å legge til rette for helsefremmende tjenester. Forrige regjering har dessverre gjort det stikk motsatte når de har innført moms (25% fra 1/1-21) på massasjeterapi. NMF-sertifiserte Massasjeterapeuter har spisskompetanse på terapeutisk berøring og bløtvevsbehandling. Formålet med behandlingen er å forebygge og behandle spenninger, smerter og andre plager som stammer fra anspent muskulatur, og på den måten bidra til generell økt fysisk og psykisk velvære.

I Norge er det ikke moms på helsetjenester. Helsepolitikerne på Stortinget har sett at momsplikten som er innført for massasjeterapi og andre behandlingsformer kan ha utilsiktede konsekvenser. De har derfor bedt helsemyndighetene om å gjøre en ny vurdering av om noen av behandlingsformene fortsatt bør unntas fra momsplikten.

Mange vet ikke at massasjeterapi er den mest brukte behandlingsformen, utenfor den offentlige helsetjenesten. Vårt mål er at vi sammen med behandlere i den offentlige helsetjenesten, kan bidra til at hver enkelt mester egen hverdag best mulig.

Massasjeterapeutene samarbeider også ofte tverrfaglig med andre helsepersonellgrupper, som leger, psykologer og andre muskel- og skjelettbehandlere. Massasjeterapi gis ofte som et supplement den behandlingen pasientene får i helsetjenesten av disse helsepersonellgruppene, som en komplementær behandling.

Massasjeterapeuter behandler også mange kronikere. Mange av dem har midlertidige trygdeytelser eller er helt eller delvis uføre. Vi er svært bekymret for denne pasientgruppen. Innføring av moms gir dyrere tjenester og det rammer særlig kronikerne, og i størst grad de som har dårlig råd. Pasientene må betale mer for den behandlingen som forebygger og lindrer smerter, spenninger og plager som de har. Eller de må velge det bort, fordi de ikke har råd. Dette kan i tillegg gi utilsiktede konsekvenser, slik som ytterligere økte ventetider og kostnader i den offentlige helsetjenesten. De samfunnsøkonomiske konsekvensene vi kan se er økt sykefravær og utenforskap som resultat.

Bruk av massasjeterapi bidrar til å avlaste den offentlige helsetjenesten. Men viktigst er kanskje de gevinstene den enkelte og vi som samfunn oppnår. Og det helt uten å belaste de offentlige budsjettene. Massasjeterapi som behandling gir store samfunnsgevinster som langt overstiger de antatte merinntektene som momsplikten betyr.

Mange arbeidsgivere tilbyr også bedriftsmassasje til sine ansatte. Som bransje har vi et godt samarbeid med virksomheter, både i offentlig og privat sektor, som er opptatt av å forebygge sykefravær og utenforskap blant sine ansatte. Massasjeterapi er effektivt for mange som utsettes for ulike belastninger i sitt arbeid. Særlig gjelder det innenfor muskelskjelett- og psykisk helse. Dette er de to store folkehelsesykdommene som belaster våre helse- og velferdsbudsjetter mest.

 

Massasjeterapi og psykisk helse

I lang tid ble det antatt at massasjeterapi er utelukkende behandling av selve kroppens bløtvev, sener, ledd. Men forskning viser at massasjeterapi også har evidensbasert effekt på det psykiske aspektet ved mennesket. I 2008 ble det utgitt en omfattende studie av PhD Moyer, med tittelen «Affective Massage Therapy», som viser og underbygger effekten av massasjeterapi for pasienter med depresjon og angstlidelser med meget gode resultater.

Etter innarbeidelsen av den biopsykososiale modellen av smerte, samarbeider massasjeterapeuter de senere årene oftere med helsepersonell om pasienter med psykiske utfordringer, samt smertepasienter med underliggende psykiske og sosiale stressfaktorer. Dette samarbeidet, der massasjeterapeuten er lett tilgjengelig for pasienten, gir mulighet for mer hensiktsmessig fordeling av pasienter, basert på deres behov og tilgjengelige ressurser. Det betyr at velutdannede og kunnskapsrike massasjeterapeuter kan ta seg av de pasientene som mest sannsynlig vil respondere godt på massasjeterapi.

Til tross for at nyere forskning viser at muskel-skjelettplager ikke kun har biomekaniske årsaker, men at psykososiale og psykomotoriske faktorer også kan ligge bak, fokuserer likevel det offentlige ennå ganske ensidig på biomekaniske årsaker. Terapeutisk massasjeterapi er her et viktig medikamentfritt bidrag.

Nyere hjerneforskning, smertevitenskap, tilknytningsteori, relasjonsteori og traumeteori bekrefter likeså en helhetlig forståelse av mennesket og sykdom, der man ikke skiller mellom kropp og psyke. Tiden er moden for et paradigmeskifte der man ikke ser på sykdom som enten psykisk eller fysisk, og heller tenker at kropp og psyke henger sammen gjennom et årsaksforhold.

 

Dette er også et av Norges Massasjeforbunds endelige mål; at våre terapeuter knytter til seg høyt kvalifiserte eksperter, jobber i tverrfaglige team og blir ansett som en naturlig og medikamentfri del av pasientenes behandlingsopplegg.

 

Massasjeterapi og verdien av berøring

I oktober 2021 gikk Nobelprisen i fysiologi eller medisin til David Julius og Ardem Patapoutian for deres funn av reseptorer for temperatur og berøring. Dette sier noe om hvor viktig berøringsaspektet er for oss mennesker.

Berøring er et basalt behov som mange ikke får dekket tilstrekkelig av ulike årsaker. Det er velkjent at mangel på dette kan ha mange fysiske og psykiske konsekvenser, og det ser vi ikke minst nå under de langvarige korona restriksjonene og i tiden etter pandemien. Sosial distansering og isolasjon kan føre til ensomhet og mangel på fysisk kontakt med andre.

Det unike med helserettet massasjeterapi er at berøringen stimulerer nervesystemet direkte på en trygg måte, noe som har stor betydning for våre følelser, stemninger og emosjoner.
Berøring i form av massasje har vist å kunne minske stress og uro, og redusere anspenthet, situasjonsangst og bekymringer.

Sykefraværet på grunn av angst og depresjoner har også de siste årene økt mer enn noe annet sykefravær. Årsakene er mange, og behandlingstilbudene få.

Massasjebehandling er en medikamentfri behandlingsform og en viktig bidragsyter for å bedre den norske folkehelsen. Kanskje det vi behøver i dagens hektiske samfunn er mer kroppsbevissthet, ro og tilstedeværelse?

 

Massasjeterapi og kvinnehelse

I Legeforeningens veileder i fødselshjelp for 2020, for Norsk Gynekologisk Forening, er massasjeterapi oppnevnt i de kliniske retningslinjene for behandling ved bekkenleddsmerter og symptomgivende bekkenløsning. Også som generell smertelindring ved andre tilstander under graviditeten, både sammen med eller i tillegg til annen manuell og medisinsk behandling.

Solide studier viser at gravide kvinner som fikk massasjeterapi kunne rapportere om lindring av depresjon, uro, angst, samt smertelindring for bein-, føtter- og ryggproblemer. Kortisolnivåene (stresshormon) sank, foster-overaktivitet/stress ble redusert og andelen av prematurfødsler gikk ned.

Fibromyalgi er en sykdomstilstand som rammer flest kvinner. Dette er en kronisk smertetilstand, som kan gi mange plager for den som er rammet. Mange opplever å ikke få et tilfredsstillende behandlingstilbud fra det tradisjonelle helsevesenet.

Forskning viser imidlertid at bindevevsmassasje reduserer omfanget av plagene som følger med fibromyalgi, både i forhold til smerter, stressnivå, depresjon og søvnkvalitet. Behandling med bindevevsmassasje kan dermed gi smertelindring, økt funksjonell evne, forbedret søvnkvalitet, redusert angstnivå og forbedret livskvalitet hos fibromyalgipasienter på kort sikt. Det vil si at effekten av behandlingen vil opphøre en tid etter at behandlingen avsluttes. Oppnådd effekt kan vedlikeholdes ved behandlinger med lengre intervaller, som to til fire ukers mellomrom. Bindevevsmassasje kan altså ikke kurere årsaken til fibromyalgi, men har vist seg effektiv som en komplementær behandling for å lindre symptomene ved lidelsen og dermed gjøre den lettere å leve med.

 

Massasjeterapi og eldrehelse

Massasjeterapi og annen kunnskapsbasert komplementær behandling kan bidra til økt livskvalitet for eldre, ved å bli tatt på og lyttet til under behandlingen. En fagutdannet massasjeterapeut vil følge strenge etiske regler og tilpasse behandlingen etter den eldre pasientens behov og hva som er trygt. Det har også tidligere blitt gjort studier på massasjeterapi til eldre.

Resultatene er overveiende gode, både i forhold til økt livskvalitet, økt velvære og økt mobilitet. Eldre som får massasje sover bedre og noen trenger mindre smertestillende. Det har blant annet Smidsrød Helsehus i Tønsberg erfart etter at de begynte å gi beboerne massasje.[iv]

 

Massasjeterapi innen idretten

Massasjeterapi er også særlig kjent fra idretten. For idrettsutøvere på nasjonalt nivå inngår massasjeterapeuter i apparatet rundt utøverene, slik at de skal kunne prestere godt over tid.

NMF massørene Geir Stølsvik, Tania Longe og Marius Eriksrud deltok i Tokyo under OL som en del av det medisinske støtteapparatet til håndballjentene og håndballguttene!
Massørene er også tilknyttet som fagansatte hos Olympiatoppen.

 

Ytterligere forskning

Det mangler ikke på forskning som støtter opp under virkning og effekt av massasjeterapi som behandling. Til eksempel viser nylig publisert gjennombrudds forskning fra det prestisjetunge Harvard Universitetet at massasjeterapi kan fremskynde reparasjons prosessen til skadet muskelvev.

En annen nylig studie ved Universitetet ved Roehampton i England viser at man får en økning på inntil 70% av hvite blodceller etter massasjebehandling. Dette er svært gunstig i tilhelningsprosessen etter skade, sykdom, stress og andre smertetilstander i muskler og ledd. Studien viser også at det er selve berøringen som er avgjørende.

 

Oppsummering / avslutningsvis
Norges Massasjeforbund sine massører og massasjeterapeuter har en spesialisert og medisinfaglig utdanning med spisskompetanse på helserettet massasjeterapi. Vi samarbeider tverrfaglig med blant andre leger, fysioterapeuter og kiropraktorer og utfører en behandlingsform som er både tidkrevende og fysisk belastende. Vi hjelper våre pasienter med å leve et liv med bedre funksjon og mindre smerter. Kunnskapsbasert massasjeterapi gir berøring som lindrer, beroliger og reduserer smerte. I tillegg gir vi råd om øvelser og tilpasset trening for å oppnå varig forbedring.

Massasjeterapi benyttes i økende grad sammen med standard medisinsk og fysikalsk behandling for å hjelpe til med å håndtere en rekke plager og symptomer verden over. Og som vi ser, finnes det en mengde evidensbasert forskning på området.

I Norge derimot, er massasjeterapi definert som alternativ behandling og dermed fra 2021 pålagt moms.

Norges Massasjeforbund er forbundet for massører og massasjeterapeuter med desidert
høyest krav til utdanning og kompetanse, noe som er med på å kvalitetssikre behandlingen du får av et av våre medlemmer. Massasjeterapeuter tilknyttet Norges Massasjeforbund jobber kunnskapsbasert og behandlingen som utføres er tuftet på vestlig medisinske forklaringsmodeller og baserer seg på evidensbasert forskning.

Vi mener at den nye regjeringen bør sette fokus på de helseressursene som finnes innenfor komplementær behandling og at det må evalueres og utredes hvilke utøvere og behandlingsformer som bør være unntatt momsplikten på lik linje som behandlere innenfor det offentlige helsevesenet. Massasjeterapi og annen komplementær og alternativ behandling kan være et svært godt medikamentfritt behandlingstilbud for mange.

Massasjeterapi er en av de behandlingsformene som bør likestilles med andre helsetjenester. Derfor bør pasientene fortsatt slippe å betale moms for massasjeterapi.

Velg kunnskap, faglighet og trygghet!
Ikke la hvem som helst behandle deg!

 

Kildereferanser:

https://www.who.int/publications/i/item/978924151536

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20202021/id2834218/?ch=1

https://forskning.no/fysioterapi/massasje-reduserer-stress-og-angst/666884

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=81525

https://e24.no/naeringsliv/i/6zbg00/fremdeles-dyrere-massasje-regjeringen-kutter-i-feil-ende

https://massasjeforbundet.no/bedriftsmassasje-lonnsom-behandling/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3091449/

https://content.apa.org/record/2003-11000-001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1810360/

https://www.urmc.rochester.edu/MediaLibraries/URMCMedia/medical-humanities/documents/Engle-Challenge-to-Biomedicine-Biopsychosicial-Model.pdf,

https://forskning.no/fysioterapi/massasje-reduserer-stress-og-angst/666884

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/11/06/ja-til-helhetlig-forstaelse-av-menneske-og-sykdom/

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2021/press-release/

https://massasjeforbundet.no/malbar-effekt-pa-kroppens-stressrespons-etter-klassisk-massasje/

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2870995/

https://massasjeforbundet.no/bindevevsmassasje-ved-fibromyalgi/

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/massasje-for-bedre-livskvalitet-1.13407921

https://massasjeforbundet.no/de-urorlige-geriatrisk-massasje/

https://omsorgsmassasje.no/

https://www.olympiatoppen.no/avdelinger/helse/fagansatte/page9895.html

https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/10/massage-helps-injured-muscles-heal-faster-and-stronger/

https://tv.nrk.no/se?v=KOID21004019&t=758s

https://pure.roehampton.ac.uk/portal/en/persons/fulvio-dacquisto

http://www.rmtedu.com/blog/systematic-reviews-of-massage-therapy

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/07/23/-massasjeterapi-kan-avlaste-helsevesenet/

https://massasjeforbundet.no/malbar-effekt-pa-kroppens-stressrespons-etter-klassisk-massasje/

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2870995/

https://massasjeforbundet.no/bindevevsmassasje-ved-fibromyalgi/

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/massasje-for-bedre-livskvalitet-1.13407921

https://massasjeforbundet.no/de-urorlige-geriatrisk-massasje/

https://omsorgsmassasje.no/

https://www.olympiatoppen.no/avdelinger/helse/fagansatte/page9895.html

https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/10/massage-helps-injured-muscles-heal-faster-and-stronger/

https://tv.nrk.no/se?v=KOID21004019&t=758s

https://pure.roehampton.ac.uk/portal/en/persons/fulvio-dacquisto

http://www.rmtedu.com/blog/systematic-reviews-of-massage-therapy

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/07/23/-massasjeterapi-kan-avlaste-helsevesenet/

https://www.urmc.rochester.edu/MediaLibraries/URMCMedia/medical-humanities/documents/Engle-Challenge-to-Biomedicine-Biopsychosicial-Model.pdf,

https://forskning.no/fysioterapi/massasje-reduserer-stress-og-angst/666884

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/11/06/ja-til-helhetlig-forstaelse-av-menneske-og-sykdom/

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2021/press-release/

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=81525

https://e24.no/naeringsliv/i/6zbg00/fremdeles-dyrere-massasje-regjeringen-kutter-i-feil-ende

https://massasjeforbundet.no/bedriftsmassasje-lonnsom-behandling/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3091449/

https://content.apa.org/record/2003-11000-001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1810360/

https://www.who.int/publications/i/item/978924151536

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20202021/id2834218/?ch=1

https://forskning.no/fysioterapi/massasje-reduserer-stress-og-angst/666884

https://www.arbeiderpartiet.no/aktuelt/hurdalsplattformen/

Tekst: Vivi Ann Waggestad og Elisabeth Stamnes

Web: Berit Skyttern