Medlemskrav – Utdanning

Medlemskrav/utdanning

For å bli medlem i Norges Massasjeforbund, må du ta en utdannelse som kvalifiserer til en av to følgende titler:

 • Student MNMF
 • Massør MNMF
 • Massasjeterapeut MNMF

I Norge er det 2 godkjente skoler som har en utdannelse som kvalifiserer til disse titlene. Du har også 1 godkjent skole i Sverige. Dersom du er student ved disse skolene, kvalifiserer du til tittelen Student MNMF, med gratis ansvarsforsikring.

Vi tar opp medlemmer fra andre skoler/utenlandske skoler dersom utdannelsen står til våre fagkrav.

Godkjente skoler

Per januar 2024 er følgende skolers utdanning i klassisk massasje godkjent: NB! Både NOMAS Massasjeskole og Axelsons Sverige er godkjent med samme antall timer som du finner under fagkrav på siden lenger ned.

Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunn

Fra 1.1.2012 er det krav om minimum 50 timer VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunn) for å oppnå fullverdig medlemskap.

Autorisert helsepersonell er fritatt fra VEKS-fag.

Innføring i VEKS-fag skal sikre at alternative behandlere innehar kunnskaper, innsikt og holdninger slik at de kan drive en forsvarlig fagutøvelse i forhold til enkeltmennesker og grupper de har til behandling, og i forhold til samfunn og myndigheter. For detaljer se Fagplan for VEKS vedtatt på SABORGs representantskapsmøte 15.januar 2010.

Godkjente kurs:

Gjeldende fagkrav til tittelen Massør MNMF er fastsatt av NMF og Norsk Bransjeråd for Massasje. Her finner du hele dokumentet Norsk bransjeråd for massasje – Fagkrav og krav til skoler.

Fagkrav

 •  235 undervisningstimer i massasje/muskelterapi, samt terapeutiske metoder – i teori og praksis
 • 165 undervisningstimer i anatomi og fysiologi, skade- og sykdomslære – i teori og praksis
 • 67 undervisningstimer lærerveiledet klientpraksis på skolen
 • 67 undervisningstimer ekstern klientpraksis uten veiledning
 • 5 timer førstehjelpskurs, Norsk Grunnkurs førstehjelp (NGF)
 • 50 timer VEKS-fag iht SABORG sin fagplan – for godkjente kurs se lenger ned på siden.

Totalt 589 undervisningstimer. Det er krav om 90% tilstedeværelse.

Gjeldende fagkrav til tittelen Massasjeterapeut MNMF er fastsatt av NMF og Norsk Bransjeråd for Massasje. Det er to mulige veier å gå for å nå denne tittelen.

Enten

Fagkrav A

eller

Fagkrav B

Utdanning som følger Nasjonal fagplan for Fagutdanning i massasjeterapi fastsatt av Norsk Bransjeråd for massasje, januar 2010. Dokumentet laster du ned her.

Bli medlem

To become a member of the Norwegian Massage Association, you need an education that qualifies for one of the following two titles:

Student MNMF
Masseur MNMF
Massage therapist MNMF

In Norway, there are 3 approved schools that have an education that qualifies for these titles. If you are a student at these schools, you qualify for the title Student MNMF.

We accept members from other schools/foreign schools if the education meets our professional requirements.

Approved schools

As of March 2022, the following schools’ education in classical massage is approved: NB! Axelson’s Sweden is approved with the same number of hours as you can find under subject requirements further down the page.
(Axelsons Norge no longer operates)

Science, Ethics, Communication and Society subjects (VEKS)

From 1 January 2012, a minimum of 50 hours of VEKS subjects (Science, Ethics, Communication and Society) are required to achieve full membership.

Authorized healthcare personnel are exempt from VEKS subjects.

Introduction to VEKS subjects must ensure that alternative therapists possess knowledge, insight and attitudes so that they can exercise their profession responsibly in relation to individuals and groups they treat, and in relation to society and authorities. For details, see the Vocational Plan for VEKS adopted at SABORG’s representative board meeting on 15 January 2010.

Approved courses:com)

Current professional requirements for the title Masseur MNMF are set by NMF and the Norwegian Council for Massage. Here you will find the entire document Norwegian Council for massage – Subject requirements and requirements for schools.

Subject requirements

 • 235 teaching hours in massage/muscle therapy, as well as therapeutic methods – in theory and practice
 • 165 teaching hours in anatomy and physiology, injury and disease theory – in theory and practice
 • 67 teaching hours teacher-supervised client practice at school
 • 67 teaching hours external client practice without supervision
 • 5 hours first aid course, Norwegian Basic First Aid Course (NGF)
 • 50 hours of VEKS subject according to SABORG’s subject plan – for approved courses see further down the page.A total of 589 teaching hours. There is a requirement of 90% attendance.

Current professional requirements for the title Massage therapist MNMF have been set by NMF and the Norwegian Council for Massage. There are two possible paths to take to reach this title.

Either

Subject requirements A

Subject requirements B

Education that follows the National Professional Plan for Vocational Education in Massage Therapy established by the Norwegian Council for Massage, January 2010. You can download the document here.

Become a member