Lover og regler

Markedsføringsloven

Loven om Alternativ behandling

Skattefritak ved bedriftsmassasje

Unntak fra merverdiavgift

Som fullverdig medlem i NMF og registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund er du unntatt merverdiavgift for dine behandlinger.

Vedtekter

Etiske Regler

ETISKE  REGLER  F O R

NORGES MASSASJEFORBUND

Revidert  på Årsmøtet 18.03.2017

§ 1 Formålet med etiske regler. 
De etiske regler skal danne grunnlaget for en verdig utøvelse av massøryrket.
De etterfølgende regler er basert på allment godkjente normer for etikk, god moral og hevdvunnen skikk innenfor yrket. Reglene kan ikke dekke alle forhold innen en massørs yrkesliv. Disse reglene vil derfor være ufullstendige. Deres ånd like mye som deres bokstav må være massørens rettesnor. Ved tvil om bestemmelsenes rekkevidde og innhold anbefales det å ta kontakt med styret eller Etisk Råd for nærmere veiledning.

§ 2 Massørens forhold 
2.1 En massør plikter kompromissløst å arbeide på en strengt faglig forsvarlig måte for å verne og bedre menneskets helse innen sitt fagområde. Massøren plikter også å arbeide innen den ramme gjeldende lovgivning og de Etiske Regler til en hver tid setter, uten hensyn til personlige fordeler eller risiko eller andre utenforliggende hensyn.
2.2 Massøren plikter i sin virksomhet å opptre saklig og korrekt, og alltid i samsvar med standens og yrkets verdighet. Ellers plikter han/hun å unngå adferd og opptreden som kan skade standens eller yrkets anseelse.

§ 3 Massøren og kolleger 
3.1 Overfor kolleger og utøvere av andre profesjoner i helsetjenesten, skal en massør alltid opptre hensynsfullt og i samsvar med pasientens interesser. Kritikk av kollegers arbeid og uttalelser må ikke skje overfor pasient eller andre, men skal fremmes som klage til NMF.
3.2 Søksmål mot eller offentlig klage på kollega skal ikke foretas av den enkelte massør før Etisk Råd og styret har hatt anledning til å uttale seg.

§ 4 Massøren og pasienten 
4.1 En massør plikter på faglig og menneskelig grunnlag å yte sitt beste overfor enhver pasient. Massøren skal alltid opptre på en tillitsvekkende og forståelsesfull måte. Lidelsens alvorlighetsgrad skal aldri overdrives eller bagatelliseres. Pasienten skal alltid holdes fullt ut orientert om diagnosen, behandlingen og massørens faglige syn på lidelsen. Et medlem er forpliktet til å føre journal over behandlingen av pasientene og hva som er funnet vedr. deres lidelser. Slike fortegnelser skal oppbevares i minst 10 år.

Tillegg til § 4.1
Massøren plikter å behandle, oppbevare og bruke personopplysninger i samsvar med
Personopplysningsregelverket.(lov av 14. April 2000 nr. 31 om behandling av Personopplysninger og forskrift av 15.
Desember 2000 nr. 1265 til personopplysningsloven, samt merknader til registerforskriftens
§3, punkt 5.) Dette innebærer bl.a. at massøren må innhente pasientens samtykke til behandling, bruk og
oppbevaring av personopplysninger. Massøren plikter også ved forespørsel å gi pasienten fullt innsyn i de opplysninger massøren har om pasienten, og massøren plikter å gi pasienten mulighet til å rette/slette mangelfulle personopplysninger.
Massøren må ha konsesjon og/eller overholde regler om meldeplikt til Datatilsynet.

4.2 Klager fra en pasient på en kollega skal snarest bringes videre til den det er klaget på. Etter at Etisk Råd er trukket inn i saken, har vedkommende massør ikke lov til å kontakte klageren. Før Etisk Råd/ Styret eventuelt avgir uttalelse i saken, skal den innklagede få uttale seg.
4.3 Massøren skal kun diagnostisere etter tillatte undersøkelsesformer og foreta behandling innen rammen av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Pasienten har krav på massørens råd og veiledning og skal tilbys den type behandling som fra indfikasjonssynspunkt og nøktern vurdering ansees riktig. Det må heller ikke benyttes behandlingsmetoder som utsetter pasienten for unødig risiko.

4.4 Kan en massør av en eller annen grunn ikke gi forsvarlig / hensiktsmessig behandling plikter han å informere pasienten. Om nødvendig skal pasienten henvises til annen undersøkelse etter behandling.
4.5 Enhver massør velger selv sine pasienter. Pasienter som går til behandling kan ikke nektes videre behandling uten saklig grunn. En pasients ønsker med hensyn til behandlingsform bør imøtekommes så sant det er faglig forsvarlig og tilrådelig.
4.6 Enhver massør skal av hensyn til sine pasienter administrere sin praksis slik at det så vidt mulig ikke blir ventetid eller forgjeves oppmøte for den enkelte pasient som har avtale.
4.7 Pasienten har rett på ethvert tidspunkt under behandling å få beskjed om sin tilstand og prognose. Dertil har pasienten krav på å få oversikt over hva han/hun har betalt eller skylder massøren for behandlingene, samt overslag over omkostningen ved fremtidig behandling i den utstrekning dette er mulig å gi. Pasienten kan kreve å få opplysninger skriftlig.
4.8 Massøren og den ansatte skal overholde taushet om det som de under sin virksomhet erfarer om pasientens legeme eller sykdomsforhold.

4.9 En massør skal utvise diskresjon om det han blir meddelt eller selv erfarer om pasienter og deres privatliv, selv om det strengt tatt ikke omfattes av hans rettslige taushetsplikt.
Samme plikt skal han innskjerpe overfor sitt personale. Bryter personalet taushetsplikten, har massøren plikt til å underrette pasienten etter først å ha konferert med personalet.
4.10 Dersom en massør/massasjeterapeut opplever seksuell tilnærming, berøring eller interesse fra en klient har hun/han rett til å avbryte behandlingen. Dersom dette skjer skal vedkommende klient få utlevert de etiske regler for Norges Massasjeforbund.

§ 5 Håndhevelse 
5.1 Styret og Etisk råd i NMF har plikt til å påse at disse regler blir fulgt og skal ved overtredelse ta aksjon etter vedtektene i foreningen.
5.2 Enhver massør plikter å gjøre Styret og Etisk Råd oppmerksom på mulige overtredelser straks denne får rede på forholdet. Det samme gjelder andre forhold som kan antas å skade standen eller yrket.

§ 6 Søksmål 
6.1 Blir det reist søksmål av eller mot en massør i anledning hans virksomhet som massør, plikter han straks å underrette Styret i NMF.

§ 7 Straffereaksjoner 
7.1 Finner etisk råd og styret at et medlem har opptrådt i strid med de etiske regler, kan rådet og styret ta aksjon iht § 5. Straffereaksjoner kan være irettesettelse, advarsel, bot eller eksklusjon.
Ved alvorlige overtredelser eller gjentatte brudd på de etiske regler, kan styret, etter innstilling fra Etisk råd ekskludere et medlem.
7.2 Idømte bøter betales til NMF senest 30 dager etter at medlemmet har mottatt avgjørelsen. Betales ikke boten innen fristen kan styret ekskludere medlemmet.
7.3 Styrets avgjørelse kan bringes inn for årsmøte. Dette gjelder imidlertid ikke for advarsler eller bøter under kr. 1.000,- Krever et medlem avgjørelsen inn for et årsmøte, må dette skje skriftlig og senest innen 14 dager etter at avgjørelsen er fattet. Styret sørger deretter for at saken forelegges til endelig avgjørelse ved skriftlig avstemming på førstkommende årsmøte. Massøren ansees som medlem inntil årsmøte har fattet sin beslutning.
7.4 Årsmøte kan skjerpe eller nedsette Etisk Råd og Styrets reaksjon.
7.5 Ved årsmøtets avgjørelser i saker hvor de etiske regler er overtrådt, er den eller de impliserte parter stemmeberettigede.
7.6 Etisk Råds avgjørelser skal begrunnes og meddeles styret i NMF når det er en irettesettelse, bot eller forslag til eksklusjon.

Revidert på årsmøtet 18.3.17

Har du opplevd brudd på våre etiske regler?
Dersom du som klient opplever brudd på etiske regler ta kontakt med leder i etisk råd. Nåværende Etisk Råd finner du på Kontakt oss siden vår.

Det er Styret og Etisk Råd som i jamfør § 5.1 har plikt til å påse at disse regler blir fulgt og skal ved overtredelse ta aksjon etter vedtektene i foreningen.

Under finner du Reglement for etisk råd hvordan Etisk Råd skal behandle brudd på Etiske Regler.