Momsfritak må relateres til kompetanse!

Norges Massasjeforbund krever endringer i Registeret for Alternative utøvere!

Den 22/6-20 kom regjeringen med et forslag om å innføre merverdiavgift på b.l.a alternativ behandling. Norges Massasjeforbund mener at momsfritak bør avgjøres av graden av kompetanse hos utøveren, og støtter forslag til ny regulering av merverdifritaket for alternativ behandling.

Massasjeterapi  er den mest benyttede behandlingsformen

Massasjeterapi er den mest brukte behandlingsformen utenfor de offentlige helsetjenestene. Vi er en viktig bidragsyter til å bedre muskel- og leddplager og massasjeterapi er en del av de kliniske retningslinjene for anbefalt behandling ved en rekke smertetilstander. Innføres merverdiavgiften på helserettet massasjeterapi vil dette føre til lengre behandlingskøer og økte kostnader for de offentlige helsetjenestene. I tillegg vil de samfunnsøkonomiske konsekvensene bli store med økt sykemeldingsfravær pga muskel- og skjelettlidelser.

Massasjeterapeuter organisert i NMF har kompetansen folk trenger!

Våre massasjeterapeuter avlaster de offentlige helsetjenestene og jobber tverrfaglig. La oss beholde momsfritaket! Vi er en viktig del av pasientenes helsetjenester.

Falsk trygghet!

For 17 år siden ble lov om alternativ behandling vedtatt. Hovedhensikten med loven er å ivareta og øke sikkerheten for pasienter som søker behandling på egenhånd utenfor helsevesenet. Medlemmer av utøverorganisasjoner som har søkt og blitt godkjent av Helsedirektoratet kan registrere seg i Registeret for Alternative Utøvere og dermed slippe å betale moms. Registerordningen innebærer derimot ikke en vurdering av utøvernes kompetanse, og er ikke noen form for autorisasjon av alternative behandlere. Godkjenningen betyr heller ikke at behandlingen vurderes som effektiv eller trygg og bruke. Registerordingen og momsfritaket fungerer ikke etter intensjonen og er ikke med på å øke pasientsikkerheten eller forbrukerrettighetene. Den bidrar heller ikke til seriøsitet og forretningsmessige ordnede forhold blant utøverne som er registrert. Dette skaper en falsk trygghet hos forbrukerne av alternativ behandling.

NMF er opptatt av pasientsikkerhet

Norges Massasjeforbund stiller strenge faglige krav til våre medlemmer, og det blir helt feil at medlemmene våre skal stå sidestilt i registeret sammen med utøvere som ikke har noen krav til kompetanse eller utdanning å forholde seg til.

Momsreglene tvinger våre medlemmene til å registrere seg av rent økonomiske årsaker. I tråd med regjeringens Ot.prp 27 (2002 – 2003) så sies det at det skal være en lav terskel for å få utøvere til å registrere seg, og dermed bedre få en oversikt over de som driver innenfor alternativ behandling. Helsedirektoratet mener at dersom man stiller strenge fagkrav til forbundene som skal godkjennes så vil de miste oversikt over utøverne.Finansdepartementet avgjorde i 2008 en forskriftsendring med denne begrunnelsen:”Det har blant annet vært vanskelig å avgrense en bestemt behandlingsform i seg selv og å avgrense den i forhold til andre tilstøtende eller lignende behandlingsformer. Da det dessuten ikke finnes noen autorisasjonsordning eller annen form for godkjennelsesordning for disse gruppene av tjenesteutøvere, har det vært vanskelig å finne et egnet avgrensingskriterium.”I den nye forskriften, som trådte ikraft 1. januar 2009 knyttes momsfritak til Registeret for utøvere av Alternativ Behandling i Brønnøysundregistrene. Forskriftsendringen tillater utøvere av alle typer alternativ behandling momsfritak, så fremt de har registrert seg. Undersøkelser utført av Statistisk sentralbyrå og NAFKAM i 2018 viser at så mange som 1 million av Norges innbyggerne jevnlig benytter seg av alternativ behandling.

Og massasjeterapi troner på toppen over mest benyttede behandlingsform.

NMF ber om lovendring med minimumskrav for mva-unntak

Ifølge Kantars Helsepolitisk barometer for 2019 så ønsker 81% av befolkningen at myndighetene bør sette et minimumskrav til medisinsk kunnskap hos alternative behandlere som vil føres opp i Registeret for utøvere av alternativ behandling.

Norges Massasjeforbund mener tiden er moden for en evaluering av Loven om alternativ behandling med forskrifter, og at momsfritaket kun skal gjelde autorisert helsepersonell og utøvere av alternativ og komplementær behandling som har medisinsk grunnstudie (minimum 30 studiepoeng innenfor anatomi, fysiologi og sykdomslære) og VEKSfag (vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunn) i tillegg til helserettet utdanning.

Norges Massasjeforbund er det største særforbundet for massører og massasjeterapeuter som jobber med helserettet behandling og massasjeterapi i Norge. Vi ble etablert i 1995 og har over 830 medlemmer. Medlemmene våre arbeider på klinikker, innen idretten, og ute på bedrifter. De jobber tverrfaglig sammen med leger, fysioterapeuter, kiropraktorer og andre. For å være medlem må man tilfredsstille forbundets strenge fagkrav og forplikte seg til å følge forbundets faglige og etiske retningslinjer.