Helseministeren har mottatt brev fra NMF og NNH om å kvalitetssikre Registeret

Norges Massasjeforbund (NMF) og Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) er to store organisasjoner i bransjen som samarbeider og ønsker en oppryddning i Registeret for utøvere av alternativ behandling. Felles brev er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet i 2022, med kopi til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Budskapet og forslaget handler om at det må skje en endring av krav i Registeret.

Forslag om endring av krav til Register for utøvere av alternativ behandling

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) og Norges Massasjeforbund (NMF) er blant de få
store organisasjonene innen komplementær og alternativ behandling i Norge.

 

Dett ble lovet før valget

Før valget ble vi forsikret av både Arbeiderpartiet og Senterpartiet om at organisasjonene vil bli involvert i en prosess knyttet til Stortingsvedtak 328. Det samme løftet fikk vi også fra SV, MDG og FrP. I forbindelse med behandling av statsbudsjettet for 2022 ble vedtak 328 erstattet med Stortingsvedtak 417.

I regjeringens forslag til statsbudsjettet 2023 fremkommer det at vedtak 417 ikke blir lagt frem for
Stortinget i 2023. At arbeidet som vedtaket beskriver utsettes med enda ett år til skaper stor
bekymring og usikkerhet hos våre medlemmer. Situasjonen er uholdbar, og både terapeuter og
studenter etterlyser regjeringspartienes lovnader som ble gjort før valget.

 

Norges Massasjeforbund og Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon gir konstruktive innspill

NNH og NMF er opptatt av å gi innspill, slik at regjeringen kan treffe sine beslutninger på best mulig
grunnlag. Vi har i våre tidligere høringssvar og flere brev til regjeringen etterlyst behovet for at det
nedsettes et bredt sammensatt utvalg. Om dette hadde blitt gjort, ville vi etter all sannsynlighet nå
hatt et forslag på bordet. Vi minner departementet på at det i 2016 ble satt ned en hurtigarbeidende
arbeidsgruppe i forbindelse med Forslag til endringer av regelverket for privatimport ved forsendelse
av legemidler til eget bruk.

Denne saken var langt mindre inngripende enn mva-saken er for vår
bransje.

 

Fakta om Utøverregisteret

NNH hentet følgende tall 25.09.2022:
Antall organisasjoner totalt 39
10 eller mindre antall medlemmer 13
Mellom 10 og 20 medl. 7
Over 20 og 29 medlemmer 4
Mellom 30 og 40 medl. 2
Mellom 41 og 50 medl. 2
Mellom 51 og 60 medl. 1
Mellom 61 og 70 medl. 0
Mellom 71 og 80 medl. 1
Mellom 81 og 90 medl. 1
Mellom 90 og 100 medl. 0
Mellom 101 og 120 medl. 0
Mellom 121 og 150 medl. 1
Mellom 151 og 200 medl. 1
Mellom 201 og 300 medl. 2
Over 300 medl. 4

  • Det er hele 13 organisasjoner som er 10 eller mindre medlemmer. En av disse har 0
    medlemmer oppført i registeret.
  • Det er 7 organisasjoner som har mindre enn 100 medlemmer.
  • Det er 2 organisasjoner som ligger mellom 120 og 200 medlemmer.
  • Det er 2 organisasjoner som ligger mellom 200 og 300 medlemmer
  • Det er 4 organisasjoner som har over 300 medlemmer

 

Opptatt av pasientsikkerhet og seriøse utøvere

Disse tallene er bekymringsfulle ut ifra perspektivet om økt pasientsikkerhet og profesjonell utvikling
av bransjen. Vi vurderer et medlemstall under 100 som uforsvarlig med hensyn til å ivareta dette
perspektivet. I denne sammenhengen minner vi departementet om merknaden til § 1 i Forskrift om
frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling:

Registerordningens formål slik det kommer til uttrykk i forskriftens § 1, er todelt. For det første å
bidra til å sikre ivaretakelse av pasientsikkerhet og forbrukerrettigheter dersom man oppsøker
registrerte utøvere, og for det andre å bidra til økt seriøsitet blant utøvere av alternativ behandling
og forretningsmessig ordnede forhold.

 

Stortinget har et ansvar

Departementet bør tydeliggjøre overfor Stortinget at de har et ansvar for pasientsikkerheten innen
dette feltet. Studier fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin ved UiT Norges Arktiske universitet viser at det er en omfattende bruk av komplementær/alternativmedisinsk behandling

Dette burde være et sterkt insitament til en endring av registerforskriftene i favør av å stimulere til et
organisasjonsliv som har kompetanse til å møte disse utfordringene, og samtidig bruke et mva-fritak
som reguleringsverktøy for profesjonell utvikling.

 

Forslag fra NMF og NNH

For å ivareta pasientsikkerheten og organisasjonenes arbeid mener vi at Helsedirektoratets kriterier
for godkjenning av organisasjoner med rett til registrering i Utøverregisteret, bør endres. Vi foreslår
endring av kriteriene som følger:
• Antall medlemmer i organisasjonen økes fra minimum 30 (dagens krav) til minimum 100
medlemmer.
• Organisasjonene pålegges å sikre at deres medlemmer som innlemmes i registerordningen,
besitter, i tillegg til terapeutiske fag, også kompetanse i:
o Grunnmedisinske fag (anatomi, fysiologi og patologi) på til sammen 30 studiepoeng
på høyskole-/universitetsnivå, eller 300 undervisningstimer fra en godkjent fagskole.
o VEKS-fag (vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunn) på minimum 50 timer på
høyskole- eller fagskolenivå.
• Organisasjonene forpliktes å dokumentere at de besitter administrative ressurser på
minimum ett årsverk. Dette for å kunne ivareta nødvendige oppgaver med oppfølging av
medlemmene i henhold til Lov om alternativ behandling og Forbrukertilsynets retningslinjer
om markedsføring av alternativ behandling, samt videreutvikling av organisasjonene der
pasientsikkerhet har sterkt fokus.

Organisasjonene som oppfyller disse kriteriene, i tillegg til dagens krav om etisk råd og kollektiv
ansvarsforsikring, kan registrere sine medlemmer i Registeret for utøvere av alternativ behandling  og at disse skal få fritak for
merverdiavgift.

 

Effektiv løsning for profesjonalisering av bransjen

Vi håper regjeringen ved Helse- og omsorgsdepartementet vurderer vårt forslag som en effektiv
løsning for regulering av bransjen. Vi mener et slikt eller tilnærmet forslag vil være i tråd med
registerordningens intensjon for utvikling og profesjonalisering av bransjen – og ikke minst i henhold
til WHOs Traditional Medicine Strategy 2014-2023.
https://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en

Flere hundre tusen bruker komplementær og alternativ behandling. og vi håper politikerne vil benytte forslaget som en løsning for et velfungerende register publikum kan stole på.

Web: Berit Skyttern