Sykdom koster – hvorfor ikke forebygge?

Med enkle grep kan mange livsstilsykdommer og -plager forebygges, hvis man når igjennom til pasienten på et tidlig tidspunkt. Massasjeterapeuten er i en gunstig posisjon fordi man gjerne møter pasienten tidlig i forløpet eller før store plager har oppstått og det er gode muligheter for god pasient-behandler relasjon. Fokuset er helsefremmende fremfor sykdomsorientert. Men hvorfor legges det ikke til rette for forebygging?

 

Helsedebatten raser i dag over fordeling av for knappe ressurser og for mange pasienter som har behov for akutt eller langvarig helsehjelp. Hvem skal prioriteres, og hvem skal velges bort? Dette er en umulig og fullstendig uetisk problemstilling.

Forebygging gir produktive og friskere mennesker

Lege-eden pålegger legene å hjelpe og å verne om livet, og sykepleiere har en lignende ed. Samtidig vet vi at mange livsstilsykdommer og muskel-skjelettplager kan forebygges. Forebygging koster mye mindre i kroner og øre enn behandling. I tillegg er friske mennesker både mer produktive og har bedre livskvalitet enn syke, som igjen bidrar positivt til totalregnskapet. Så hva med å øke prioriteringen på forebygging og helsefremmende arbeid, slik at ressursene finnes for de som uunngåelig har behov for helsehjelp? Utfordringen med forebyggende helsearbeid er å nå igjennom med kunnskap, bevissthet og eventuell livstilendring før alvorlig sykdom oppstår. For å få dette til er tilstrekkelig tid, en god relasjon og individuell tilrettelegging nødvendig.

Smerte er mer enn reaksjon på skade – mennesket er et sammensatt system hvor mange faktorer spiller inn på smerteopplevelse, funksjonsevne og livskvalitet. Massasjeterapeuten har spisskompetanse på berøring og berøringens effekt på nervesystemet. En grunnleggende del av massasjeterapeutens arbeid er å berolige –anspente muskler så vel som indre spenninger. Musklene rommer mer enn mekanisk funksjon. Vi vet at psykososiale sykdommer er i fremvekst, og for å forebygge og imøtekomme disse trenger vi et helhetlig syn på helse.

Massasjeterapi – en grunn til at det er mest brukt

Mange vet ikke at massasjeterapi er den mest brukte behandlingsformen, utenfor den offentlige helsetjenesten.

Massasjeterapeuten tilbyr et lavterskeltilbud – ventetiden er kort, og man trenger ikke være syk for å få time. Massasjeterapeuten kan hjelpe med enklere muskel-skjelettplager, gi lindrende og forebyggende råd og veiledning, samt henvise til lege der det er behov. Kroppen husker. Å gå lenge med smerter, plager og redusert funksjon gjør noe med den det gjelder. Livet begynner etter hvert å tilrettelegges rundt plagene. Det blir tyngre og mer tid- og ressurskrevende å få til en positiv endring.

Både pasienter og helsepersonell trekker frem at manglende samhandling og koordinering i helsetjenestene er en gjennomgående utfordring. Konsekvensene er at helsetilbud ikke gis i hensiktsmessig sammenheng og rekkefølge, noe som fører til at mange pasienter selv velger å koordinere sitt eget behandlingsforløp og vil benytte hjelp utenfor det offentlige helsevesenet. Mange med muskel- og skjelettplager velger å benytte seg av massasjeterapi i sitt behandlingsforløp, og massasjeterapeuter leverer både samfunnsnyttig og viktig helsehjelp.

Med enkle grep kan mange livsstilsykdommer og -plager forebygges, hvis man når igjennom til pasienten på et tidlig tidspunkt. Massasjeterapeuten er i en gunstig posisjon fordi man gjerne møter pasienten tidlig i forløpet eller før store plager har oppstått og det er gode muligheter for god pasient-behandler relasjon. Fokuset er helsefremmende fremfor sykdomsorientert. 

Helseforebygging fører til mindre reperasjon

Vi må ta kloke valg for fremtiden om vi skal sikre gode helsetjenester for alle innenfor ressursrammene vi har til rådighet.

En måte å gjøre dette på er dermed å forebygge helseproblemer i stedefor å reparere. Det betyr å legge til rette for helsefremmende tjenester. Regjeringen har dessverre gjort det stikk motsatte da de har innf1-21full moms (25% fra 1/1-21) på massasjeterapi.

Momsen kan ha gitt utilsiktede konsekvenser – snur politikerne?

I Norge er det ikke moms på helsetjenester. Helsepolitikerne på Stortinget har sett at momsplikten som er innført for massasjeterapi og andre behandlingsformer kan ha utilsiktede konsekvenser. De har derfor bedt helsemyndighetene om å gjøre en ny vurdering av om noen av behandlingsformene fortsatt bør unntas fra momsplikten.

Norges Massasjeforbund sitt mål er at vi sammen med behandlere i den offentlige helsetjenesten, kan bidra til at hver enkelt mestrer egen hverdag best mulig.

For er det virkelig kun autorisert helsepersonell som har fasiten på å gi god helsehjelp?

Skrevet av Ellen M.Thorsen og Vivi Ann Waggestad

Web: Berit Skyttern