Reglement for Etisk Råd

Vedtatt på Årsmøte for NMF 03.02.2001, revidert på årsmøte 2021

§1:
Disse reglene gjelder for behandling av saker i henhold til NMFs vedtekter.  I henhold til disse bestemmelsene skal Etisk Råd:
Behandle, mekle og avgjøre tvister mellom medlemmer når NMF styret eller et medlem anmoder om det.
Besvare spørsmål om god massørskikk når Styret eller et medlem ber om det.
Behandle og avgjøre klager over et medlems forhold som massør.
Behandle brudd på de etiske regler og avgjøre hvilken reaksjon som skal iverksettes.
§2:
Henvendelser til Etisk Råd adresseres til formann i Etisk Råd eller styret i NMF. Formannen i Etisk Råd besørger henvendelsen mangfoldiggjort og sendt rådets medlemmer.  Når formannen har mottatt henvendelsen overtar han ledelsen og saksforberedelsene og ekspedisjonsarbeidet.
§3:  
Saksforberedelsen er vanligvis skriftlig. Etter hvert skriftlige innlegg fra en part skal forelegges den annen part med passende frist til å avgi uttalelser. Formannen kan i samråd med medlemmer innkalle partene, fortrinnsvis samtidig, til møte i Etisk Råd. En avgjørelse kan ikke bygges på opplysninger som ikke er kjent av begge parter. Alle anførsler og påstander behandles på Etisk Råds møter.  Etisk Råd kan på eget initiativ innkalle til mekling i tvistesaker.  Det skal føres protokoll på alle møter.
§4:  
Etisk Råd har anledning til å innhente betenkninger om juridiske spørsmål.  Slike betenkninger kan forelegges partene.  Dersom Etisk Råd finner det nødvendig kan de søke juridisk bistand.
§5:  
Etisk Råds/Styrets avgjørelse skal være skriftlig og undertegnet av formenn.  Avgjørelsen skal inneholde en redegjørelse for de faktiske forhold som Rådet bygger sin avgjørelse på og en begrunnelse for konklusjon.  Eventuelle dissenser skal refereres og begrunnes.
§6:  
Partene bærer egne omkostninger vedr. saksbehandling i Etisk Råd.
§7:
Etisk Råds og Styrets medlemmer har taushetsplikt vedr. opplysninger de får under behandling av etiske saker.  Ved behandling av etiske regler og saker gjelder domstolslovens habilitetsregler.
§8:
Avgjørelse av prinsipiell betydning for fortolkning av etiske regler, eller for forståelsen av god massørskikk, skal refereres for medlemmer i nøytral/anonym form.
§9:  
Medlemmer som er part i en sak og unnlater å svare på en henvendelse fra Etisk Råd mister retten til å gjøre sitt syn gjeldene.  Svarfrist settes til 14 dager etter andre gangs henvendelse, med mindre spesielle forhold foreligger.  Etisk Råd vil i slike tilfeller fatte sine vedtak ut fra foreliggende vedtak.
§10:
Saker og besvarelser gjennomgås ved behov, eller etter krav fra medlemmet, av juridisk utdannet person