Etterlyser status på behandling av anmodningsvedtak fra Helse- og omsorgsdepartementet

21.06.2022

Generalsekretær i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) og styreleder i Norges Massasjeforbund (NMF) har sendt brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. I brevet etterlyser de informasjon om status på oppfølging av vedtakene i forbindelse med mva-saken og registerordningen. NNH og NMF etterlyser informasjon om framdriften når det gjelder anmodningsvedtakene 328 og 417.

Ivedtak 328heter det:
Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt noen av medlemmene i de organisasjoner som i dag er registrert i registeret for alternative behandlere, kan anses å yte helsehjelp, og komme tilbake til Stortinget med nødvendige endringer som gjør det mulig for disse å få fritak fra merverdiavgiftsloven.

Det haster for Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å følge opp anmodningsvedtak 328 av 15. desember 2020 og anmodningsvedtak 417 av 3. mars 2022 som også må omfatte, hvis MVA-unntak knyttes til registerordningen, hvilke krav som skal stilles utøverorganisasjoner som organiserer terapeuter som kan defineres å yte helsehjelp.

Et bredt utvalg bør sammensettes av utøverorganisasjoner, pasientorganisasjoner og helseforvaltning.

Vi mener to konkrete utredningsmandat og forslag bør vurderes:

  1. Gjeninnføre MVA-unntaket for fagorganiserte terapeuter som har en grundig utdanning som omfatter grunnmedisin og som utøver helsehjelp så som forebyggende behandling og behandling for lidelse og sykdom innenfor rammen avLov om alternativ behandling, samt behandling som forbedrer livskvaliteten til pasienter.
  2. Beholde dagensregisterordning i Brønnøysund, men sette fagkrav til registrering og MVA-unntak, herunder grunnmedisin og VEKS-fag som minimum for alle terapiformene.

Vi mener at MVA-unntaket bør benyttes som et styringsverktøy for å fremme pasientsikkerhet for brukere av alternativ behandling.

Solberg-regjeringens hastevedtak i desember 2020 om å innføre MVA på all alternativ behandling rammer mange pasienter og terapeuter, samt svekker over tid pasientsikkerheten. Innføring av MVA undergraver de seriøse utøverorganisasjoner som i mange år har jobbet for: solide fagutdanninger, kompetanseheving og pasientsikkerhet. Vi har store forventninger til at den nye regjeringen tar de nødvendige grep for å redde arbeidsplassene til kvalifiserte terapeuter og ivareta interessene til flere hundretusen nordmenn som bruker behandlingsformer som kommer inn under Lov om alternativ behandling.

NNH og NMF har sett følgende konsekvenser av innføringen av MVA:

  • Pasientene som bruker denne type behandling har fått 25 % økte priser, og det gjelder både fysisk og psykisk helsehjelp. Mange har ikke råd til behandlinger de er avhengig av.
  • Arbeidsplassene til fagutdannede, profesjonelle terapeuter står i fare. Det er en stor påkjenning for disse terapeutene at de blir satt i bås sammen med useriøse aktører.
  • Studenter og fagskoler opplever stor demotivasjon, og dette går utover rekrutteringen og utdanningen av en ny generasjon terapeuter.
  • Utøverorganisasjoner som til daglig jobber for økt pasientsikkerhet og kompetanseheving, mister medlemmer. Dermed svekkes organisasjonenes grunnmur og driftsfunksjoner.
  • Tall fra Brønnøysundregistrene viser at formålet med registerordningen er svekket. Mange har valg å melde seg ut av registeret, mens andre ikke lenger ser det formålstjenlig å registrere seg. Sammenliknet med gjennomsnittstallet for de tre siste årene, viser tallene for 2021 en økning på 62 % av terapeutvirksomheter som har forlatt registeret, og en nedgang på 55 % av nyregistrerte terapeutvirksomheter. Tall fra skatteetaten viser at MVA-inntektene fra bransjen er 50% mindre enn de estimerte 300 millionene, og fallende.

Vi opplever en svært vanskelig situasjon som Regjeringen Solberg har skapt gjennom en forhastet prosess som har hatt store konsekvenser for mange. Det er nødvendig å få satt i gang arbeidet med å følge opp anmodningsvedtakene, og vi håper på raskt svar fra helse- og omsorgsministeren.

Lidia I. Myhre, generalsekretær NNH
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Vivi Ann Waggestad, styreleder NMF – Norges Massasjeforbund