En etisk tilnærming til massasjefaget

Gjennom sin utdanning vil en massør få innføring i etiske og moralske regler for utøvelse av massasjefaget.  Etter endt utdanning må massøren også forholde seg til etiske krav fra sin utøverorganisasjon og Loven om alternativ behandling. Etiske krav stilles for å sikre at massøren utfører sitt arbeid på en god og forsvarlig måte. Pasienten skal være trygg på å få best mulig hjelp innen fagets begrensning og at personvernet til enhver tid ivaretas. Hvis kravene ikke overholdes kan medlemmet klages inn til utøverorganisasjonen. Både pasient og kollega kan klage.  Overtredelser kan føre til bøtelegging og i alvorlige tilfeller til ekskludering fra utøverorganisasjonen. Blir et medlem ekskludert fra sin utøverorganisasjon, tapes samtidig retten til å stå som Alternativ Utøver i Brønnøysund Registrene, og dermed fritak for merverdi-avgift.

Lov om alternativ behandling

Den gamle «kvakksalver-loven» fra 1936 ble i 2004 avløst av Lov om alternativ behandling. Den omfatter alle som driver med helserelatert behandling ved bruk av metoder som (stort sett) utøves utenfor helsetjenesten, også kjent som «alternativ behandling». De ulike massasjeformer anses som alternativ behandling, og massører er derfor underlagt Lov om alternativ behandling.

Loven om alternativ behandling skal beskytte pasienten mot utnyttelse og på samme tid ivareta valgfriheten [Befring: 2005, s. 6). Loven skaI også regulere adgangen til å utøve alternativ behandling. Det legges mer ansvar over på utøverorganisasjonene, som skal ha konkrete krav til utdanning hos sine medlemmer. Målet er å skape oversikt over alternative utøvere og deres behandlingsformer, og gjøre det lettere for publikum å finne pålitelig informasjon og seriøse terapeuter som oppfyller høye faglige og etiske krav. Her kommer også registerordningen i Brønnøysund inn – alle alternative utøvere som er tilknyttet en godkjent utøverorganisasjon, kan registrere seg som Alternativ utøver i Brønnøysundregisteret, og blir dermed fritatt fra å betale merverdi-avgift [1] [2].

Etikk i utdanning og i yrkesutøvelse: VEKS-kurs

Norges Massasjeforbund(NMF) kvalitetssikrer utdanning i massasjefaget. Alle norske utdanningsinstitusjoner innen massasjefaget plikter å følge fagkravene fastsatt av NMF og Norsk Bransjeråd for Massasje. Her kreves blant annet at elevene skal undervises i VEKS – fag (Vitenskapslære, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære) med et minimum på 50 timer. Dette er i henhold til SABORGs (paraplyorganisasjon for alternative behandlerorganisasjoner) krav for å sikre en god etisk grunnkompetanse og bidra til bevisstgjøring hos utøverne. Det sikres også at alle utøvere kjenner til aktuelle lover og forskrifter. Evnen til refleksjon oppøves hva gjelder utøverens rolle i forhold til sine pasienter, myndighetene og til samfunnet som helhet, samt til egen praksis og yrkesutøvelse. Vitenskapsdelen skal oppøve utøverens evne til å vurdere og nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap. Det er viktig at massøren har et reflektert og etisk forsvarlig forhold til egen yrkesutøvelse og egen rolle overfor sine pasienter og andre som massøren måtte komme i kontakt med gjennom sitt virke [3][4].

Krav til utøverorganisasjoner

Utøverorganisasjoner må godkjennes av Helsedirektoratet for å bli med i den frivillige registerordningen for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene. Dette fritar medlemmene for MVA-plikten. Det kreves at utøverorganisasjonen oppfyller en rekke krav for å bli godkjent. Organisasjonen må ha vedtekter som stiller faglige krav til medlemmene og etiske regler som medlemmet plikter å følge. Det må også være vedtekter som forplikter medlemmene til å drive en forsvarlig virksomhet, herunder overholde opplysningsplikten og personvernet overfor sine pasienter. Organisasjonen skal vedtektsfeste pasientens klagerett, og ha et selvstendig klageorgan eller yrkesetisk råd der slike saker behandles. Ekskludering av medlemmer skal reguleres etter fastsatte vilkår. I tillegg skal organisasjonen (i utgangspunktet) ha minst 30 medlemmer og være registrert i Enhetsregisteret. Alle godkjente utøverorganisasjoner står oppført i registeret for alternative utøvere i Brønnøysundregistrene [5).

Norges Massasjeforbund (NMF)

Norges Massasjeforbund er Norges eldste og største forbund for massører og massasjeterapeuter. Forbundet har et styre valgt av årsmøtet og et selvstendig yrkesfaglig etisk råd. Årsmøtet er det øverste organ i forbundet, og alle ordinære medlemmer har møte- og stemmerett. For å bli medlem i NMF må utøverne ha fullført godkjent utdanning til massør, samt VEKS-kurs. Medlemmer i Norges Massasjeforbund har tittelen Massør MNMF eller Massasjeterapeut MNMF. I registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene kan man søke opp utøvere og utøverorganisasjoner. Alle  enkeltpersoner og utøverorganisasjoner som er oppført her tilfredsstiller gjeldene krav [6][7]

Behandlingssituasjonen

Massøren kommer i sitt yrke tett på andre mennesker både i direkte og overført betydning, og ansvaret dette medfører stiller store krav til terapeuten. De konkrete reglene er det opp til den enkelte utøverorganisasjon å utforme, og medlemmene plikter å følge disse reglene i sin yrkesutøvelse. Jeg tar her utgangspunkt i Norges Massasjeforbunds yrkes-etiske regler.

Pasienten som besøker en profesjonell utøver skal oppleve å bli møtt på en profesjonell og respektfull måte. Lokalene er egnet til formålet, rene, ryddige, og med få eller ingen personlige effekter. Det er god tilgang på rene håndklær og laken, desinfiserende midler og annet som massøren måtte trenge for å opprettholde god hygiene i møte med hver pasient. Det samme gjelder massøren selv, som avstår fra å bruke sterk parfyme eller etterbarberingsvann på jobb, og selvfølgelig også er nøye med personlig hygiene.

Ved første besøk skriver massøren i samarbeid med pasienten en kort anamnese (sykehistorie) i en journal, hvor pasienten underskriver med navn og dato. Pasienten har til enhver tid rett til å få se sin egen journal. Terapeuten er pliktig å oppbevare journalen forsvarlig og skjermet for uvedkommende i minimum ti år. Massøren informerer pasienten om sin vurdering av pasientens helsetilstand og dertil egnede behandlingsforløp. Dette kan for eksempel være et overslag over hvor mange behandlinger som vurderes som nødvendig for å oppnå ønsket resultat. Massøren har også gjennom behandlingsforløpet en åpen dialog med pasienten, i forhold til fremgang og eventuell justering av behandlingsstrategi.

Pasienten må som regel ta av ett eller flere plagg før han/hun legger seg på benken. Massøren respekterer pasientens private sfære ved å tilby et skjermet sted, ved å forlate rommet eller på annen måte sørge for nødvendig skjerming. Vel plassert på benken blir pasienten tildekket med håndkle eller teppe på de deler av kroppen som ikke skal behandles. Massøren er til enhver tid respektfull og ydmyk i forhold til pasientens grenser og subjektive opplevelse. Hvordan forskjellige mennesker reagerer på berøring varierer, og massøren må tilpasse seg den enkelte pasient ved å være følsom og lydhør. Pasienten skal hele tiden føle seg ivaretatt på en trygg og respektfull måte.

Massøren har taushetsplikt om forhold knyttet til pasientens helsetilstand eller kropp, og skal utvise diskresjon om opplysninger som meddeles eller selv erfares under behandlingssituasjonen. Pasienten skal være trygg på at sensitiv informasjon som deles med massøren aldri blir videreformidlet til en tredjepart uten pasientens uttalte samtykke.

Massøren skal alltid yte sitt beste i forhold til enhver pasient, og pasienten har rett på å få den beste mulige behandling i forhold til behov og helsetilstand. Hvis massøren ikke selv kan yte denne behandlingen innenfor begrensningen av sitt fag, forplikter han/hun med pasientens samtykke å henvise videre til egnet terapeut.

Alle godkjente utøverorganisasjoner er forpliktet til å ha et selvstendig klageorgan. Hvis en massør oppfører seg på en måte som er til skade, eller bryter regler som vedkommende er pålagt gjennom loven og fra sin utøverorganisasjon, kan han eller hun klages inn til dette organet. Både pasienter og kolleger kan klage. Hvis klageorganet finner at massøren har opptrådd i strid med de etiske regler, kan vedkommende idømmes bot. Ved gjentatte eller grove overtredelser kan massøren ekskluderes fra organisasjonen [8][9].

Avslutning

Det har i Norge kommet økende krav til alternative utøvere og utøverorganisasjonene i de senere år, som en respons til en del useriøse terapeuter som gjemte seg i et uoversiktlig alternativmarked. Loven om alternativ behandling, og de ulike faglige krav og etiske regler som utøveren i dag skal oppfylle og følge for å være medlem i en godkjent utøverorganisasjon, har kommet for å forhindre slik utnyttelse og sikre at pasienten på en enkel måte skal kunne skille mellom seriøse og useriøse terapeuter. Medlemskap i en godkjent utøverorganisasjon skal dermed tjene som en kvalitetssikring av terapeuten.

Det stilles høye krav til utøverorganisasjoner og medlemmene – og det er bra! Det gjør det enklere for utøverne å holde en høy faglig og etisk standard i sitt virke, og ikke minst blir det lettere for pasienten å på en enkel måte finne en seriøs terapeut.

Ønsker du å besøke en alternativ terapeut bør du først sjekke at vedkommende er medlem av en godkjent utøverforening, og at han / hun er registrert som alternativ utøver i Brønnøysundregistrene. Da skal du kunne være trygg på å møte en profesjonell terapeut som vil tilby behandling av høy faglig og etisk kvalitet, og i henhold til de gjeldende lover.

Referanser
 • Befring, Anne Kjersti. 2005. Lov om alternativ behandling. Bergen: Fagbokforlaget
 • Norsk bransjeråd for massasje (2010). Nasjonal fagplan for Fagutdanning i massasjeterapi. Oslo
Lenker
 1. http://www.nifab.no/lov_og_rett/lovverket/hva_omfattes_av_loven_om_alternativ_behandling
 2. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-27-64
 3. https://massasjeforbundet.no/nmf/frontend/files/DOKUMENTER/fagplan_massasjeterapi.pdf
 4. http://www.saborg.no/
 5. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-11-1500
 6. http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=981306937
 7. http://w2.brreg.no/altbas/
 8. https://massasjeforbundet.no/wsp/nmf/frontend.cgi?func=publish.show&func_id=1066&table=PUBLISH&m=1066
 9. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31

Artikkel av Ellen M. Thorsen, NMF