KAPITTEL 1 – NAVN, FORMÅL OG ORGANISASJON

§ 1-1 Navn 
Forbundets navn er Norges Massasjeforbund med initialer NMF. Norges Massasjeforbund er et forbund for utøvere av helserelatert massasje og for massørstudenter.

§ 1-2 Formål 
Forbundets formål er å samle utøvere av massasje i Norge i et uavhengig forbund for å ivareta deres faglige, økonomiske og sosiale interesser ved å:
– arrangere kurs.
– legge til rette for god kommunikasjon mellom medlemmene.
– arbeide for å gjøre massasje mer kjent og anerkjent hos befolkning og myndigheter.
– samarbeide med andre organisasjoner med samme eller lignende formål.

§ 1-3 Organisasjon
Forbundets organer er:
– årsmøtet
– forbundsstyret
– yrkesfaglig etisk råd

KAPITTEL 2 – MEDLEMSKAP

§ 2-1 Medlemskap 
Enhver utøver av massasje som tilfredsstiller gjeldende krav for medlemskap kan tas opp som medlem.

Søknad om medlemskap sendes forbundsstyret på særskilt søknadsskjema.

Forbundsnavn- og logo skal ikke anvendes til annonsering av produkter eller aktiviteter som er NMF uvedkommende med mindre annet er avtalt med forbundsstyret.

§ 2-1-1 Støttemedlemskap
Medlemskapet er åpent for alle som ønsker å støtte NMF sitt arbeid. Medlemskapet inkluderer ingen rettigheter eller plikter. Kontingent for støttemedlemskap fastsettes av årsmøtet.

§ 2-2 Fagkrav
Søker må for å bli tatt opp som fullverdig medlem tilfredsstille de til enhver tid gjeldende fagkrav fastsatt av Norsk Bransjeråd for Massasje, samt ha fullført Norsk Grunnkurs i førstehjelp, eller tilsvarende.

§ 2-3 Medlemskontingent 
Enkeltmedlem betaler årlig kontingent fastsatt av årsmøtet. Medlemsåret følger kalenderåret, likevel slik at innmelding av nye medlemmer etter 1. november med innbetaling av kontingent også gjelder for påfølgende år. Ved innmelding etter 1. juli betales halv medlemskontingent.

Medlemmer som i en periode ikke skal utøve massasje kan søke om permisjon for ett år om gangen. Medlemskapet koster da 1/3 av ordinær kontingent og, inkluderer ingen andre rettigheter enn å motta medlemsinformasjon.

Studentmedlemmer aksepteres ved skoler godkjent av Norges bransjeråd for massasje.

Ved eksklusjon eller utmeldelse av forbundet betales ikke kontingenten tilbake.

§ 2-4 Medlemmenes plikter
Alle medlemmer plikter å sette seg inn og etterleve Alternativbehandlingsloven, Pasientrettighetsloven, Personopplysningsloven og annen relevant lovgivning som berører og regulerer massørenes yrkesutøvelse.

Medlemmene plikter å ha gyldig ansvarsforsikring.

Alle medlemmer plikter å etterleve organisasjonens formålsparagraf og etiske regler vedtatt av årsmøtet, samt å opptre på en slik måte at organisasjonen ikke kommer i vanry.

§ 2-5 Utmelding/opphør av medlemskap
Utmelding av forbundet skal skje skriftlig. Dersom medlemskapet avsluttes på grunn av manglende betaling av medlemskontingent har forbundet allikevel krav på kontingent for inneværende halvår.

Etter utmelding må det ikke forekomme urettmessig bruk av forbundets navn og logo.

Hvis et tidligere medlem ønsker å gjenoppta medlemskapet må det godkjennes på nytt i forhold til gjeldende krav til medlemskap.

FORBUNDETS ORGANER

KAPITTEL 3 – ÅRSMØTET

§ 3-1 Årsmøtet
Årsmøtet er forbundets øverste organ. Ordinære saker avgjøres med alminnelig flertall.  Ankesaker vedrørende eksklusjon avsagt av forbundsstyret eller yrkesfaglig etisk råd avgjøres med 2/3 flertall. Årsmøtet kan normalt bare behandle de saker som fremgår av innkallingens dagsorden med tillegg av de forslag som er innkommet innen fristen. Årsmøtet er vedtaksført med de godkjente medlemmer som er møtt frem og de som ellers har stemmerett etter fullmakt.

§ 3-2 Medlemmer
Følgende møter på årsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett:

Alle medlemmer tilsluttet NMF har møterett og stemmerett på årsmøtet når kontingent er betalt. Stemmefullmakt skal være skriftlig og fremlegges årsmøtet for godkjennelse med maks 1 stemmefullmakt pr. fremmøtt medlem.

Personer som av forbundsstyret er valgt inn i NMF-komiteer, men som ikke er medlemmer av NMF kan inviteres til årsmøtet og gis talerett, men ikke stemmerett.

§ 3-3 Innkalling til årsmøtet
Årsmøtet innkalles med 1 måneds varsel, med anledning for medlemmene til å fremme forslag til dagsorden innen 14 dager før årsmøtet. Innkallingen skal inneholde en dagsorden.

Sammen med dagsorden sendes ut:
• styrets årsberetning og handlingsplan
• Regnskap
• Budsjett
Eventuelle forslag til endringer til vedtekter og/eller etiske regler

Valgkomiteens medlemmer innstilles av styret. Liste over innstilte kandidater sendes ut sammen med innkalling til årsmøtet i NMF.

3-4 Tidspunkt for årsmøtet
Årsmøtet avholdes tidligst mulig på nyåret, etter at ferdig behandlet regnskap foreligger. Møtet skal avholdes senest innen 30. april. Det skal avholdes ett ordinært årsmøte årlig.

§ 3-5 Dagsorden for årsmøtet
– Godkjenne de fremmøtte medlemmer og representanter, samt telle opp de stemmeberettigede.
– Godkjenne saksliste og forretningsorden.
– Velge ordstyrer og sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen.
– Behandle og godkjenne styrets årsberetning.
– Behandle og godkjenne det avsluttede regnskap for foregående år, samt meddele styret økonomisk ansvarsfritak for perioden frem til årsmøtet.
– Fastsette medlemskontingent.
– Behandle innkomne forslag og saker som er korrekt meldt inn for behandling.
– valg av nye medlemmer til forbundsstyret
– valg av valgkomité
– valg av nytt medlem til Etisk råd.
Det vil fortsatt være mulig å stemme over saker som ikke står på sakslisten så fremt det er relatert til saker fra agendaen, hvis 2/3 flertall av de stemmeberettigede medlemmene velger det. I disse saker gjelder ikke fullmakter.

§ 3-6 Ekstraordinært årsmøte
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte med fjorten dagers varsel, av styret eller såfremt 1/3 av medlemmene krever det.

Innkalling med sakspapirene skal sendes ut senest 10 dager før møtet avholdes. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi eventuelle forslag til vedtak. Det skal også informeres om hvem som har krevd møtet avholdt.
Ekstraordinært årsmøte skal behandle:
• Valg av møteleder
• Valg av to representanter til å underskrive protokollen
• De forslag som er satt opp på dagsordenen av forbundsstyret eller etter forslag fra medlemmene.

KAPITTEL 4 – FORBUNDSSTYRET

Forbundsstyret velges av årsmøtet for to år av gangen med rullering slik at ikke hele styret skiftes ut samme år. Varamedlemmer velges for et år av gangen. Forbundsstyret skal bestå av leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer.

Forbundsstyret er beslutningsdyktig når fire medlemmer har møtt frem eller er representert ved varamedlem. Dersom leder er forhindret fra å møte tillegges nestleder funksjon som leder. Avgjørelser besluttes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Alle medlemmer av forbundsstyret må være godkjent av NMF.

Forbundsstyret fastsetter sin egen forretningsorden. Forbundsstyret har rett til å ekskludere medlemmer som ikke betaler kontingent etter alminnelig forfølging av pengekrav, samt ekskludere medlemmer etter innstilling fra Yrkesfaglig Etisk Råd.

Medlemmer av NMF’s forbundsstyre, etiske råd og valgkomité kan ikke samtidig eie eller drive skole der elevene kvalifiserer til opptak i Norges Massasjeforbund.

KAPITTEL 5 – YRKESFAGLIG ETISK RÅD OG VALGKOMITÉ

§ 5.1 Yrkesfaglig etisk råd 
Yrkesfaglig Etisk Råd (heretter kalt Etisk Råd) skal bestå av leder, tre medlemmer og ett vara- medlem.  I vanskelige saker åpnes det for å hente inn ekstern hjelp.
Etisk Råd velges av årsmøtet for tre år av gangen, dog slik at et nytt medlem velges hvert år. Medlemmer av Etisk Råd kan ikke samtidig være medlem av forbundsstyret, og er bundet av vanlige habilitetsregler.

Etisk Råd skal behandle klager på medlemmer fra pasienter eller medlemmer etter etiske regler og regler for Etisk Råd vedtatt på Årsmøtet. Etisk Råd har kompetanse til å avgjøre klager, gi advarsler, rette kritikk, samt fatte vedtak i saker som innbefatter  bøter og eksklusjon. Etisk Råd er beslutningsdyktige når alle av rådets medlemmer er fremmøtt. Dersom en eller flere av rådets medlemmer er inhabile i en konkret sak, vil varamedlemmet tre inn slik at Etisk Råd er fulltallig.

Avgjørelser tas med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Etisk råds vedtak om eksklusjon må godkjennes av forbundsstyret.

§ 5.2 Valgkomité
Valgkomiteen skal bestå av leder og 2 medlemmer. Valgkomiteen innstilles av styret. Valgkomiteens medlemmer velges av årsmøtet for 2 år ad gangen. Maksimalt 2 medlemmer kan være på valg samme år. Valgkomiteen innstiller til valg i styret samt Etisk råd.
Valgkomiteen møtes før utgangen av oktober sammen med styreleder for innkalling til årsmøtet.

KAPITTEL 6 – VEDTEKTSENDRINGER OG OPPLØSNING

§ 6-1 Vedtektsendringer
Årsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 6-2 Vedtektsendringers ikrafttreden
Vedtektsendringer trer i kraft idet vedtektene i sin helhet vedtas av årsmøtet.

§ 6-3 Oppløsning
Forslag om oppløsning kan fremmes på årsmøtet av forbundsstyret eller minst 2/3 av medlemmene i forbundet. Ekstraordinært årsmøte, der forslag om oppløsning skal behandles, kan tidligst holdes 6 måneder etter at slikt forslag er fremmet. Beslutning om å oppløse forbundet krever 3/4 av de avgitte stemmene.
Hvis forbundet blir oppløst, beslutter årsmøtet på hvilken måte eiendelene skal disponeres.

KAPITTEL 7 – PASIENTRETTIGHETER
§ 7-2 Klagerett 
Pasienter gis rett til å klage på medlemmer. Klagen behandles og avgjøres av Etisk råd iht. reglement for etisk råd. Etisk råds vedtak kan påklages til forbundsstyret.

KAPITTEL 8 – REGNSKAPSÅRET
§ 8 Regnskapsåret
Forbundets regnskap følger kalenderåret.

KAPITTEL 9 – SIGNATURRETT
§ 9 Signaturrett
Styrets leder og et styremedlem i fellesskap er signaturberettiget og kan forplikte forbundet utad.